صفحه اصلی| پشتو | English |
امروز یک شنبه ۱۰ جوزا ۱۳۹۴
   aryan-uon.JPG    

:نام و تخلص
ماستر ادبیات : تحصیلات
ولایت ننگرهار : حوزۀ انتخاباتی
عضو :وظیفه
0700635759 : تلفن
متأهل : حالت مدنی
امور بین المللی : کمیسیون
د وژمو بهیر ، لندیو ته لنده کتنه و د ننگرهارکلتوری تولنی : تألیفات
Aryanyoon@yahoo.com : E-mail

: web site

:علایق وسرگرمی
آرین یون فرزند عبدالله محمدی، متولد سال 1355 درشهرکابل  سکونت اصلی ولایت ننگرهارو سکونت فعلی شهر کابل : زنده گی شخصی
 استاد پوهنتون امهات المومنین ، عضو لویه جرگه اضطراری ، عضو لویه جرگه قانون اساسی ، عضو جرگه امن و عضو جرگه مشورتی صلح ، مسئول امور سیاسی چهار ولایت از طرف  UNAMA در ولایت ننگرهار. : تجربۀ کاری